Regulamin sklepu internetowego nosimy.com

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy nosimy.com prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://nosimy.com
Sprzedawca - JUGLAN SP ZOO ,PAPROTNA 8,51-117 WROCLAW, NIP  8951877356
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

    Adres pocztowy: ul. PAPROTNA 8
    Adres e-mail: sklep@nosimy.com
    Telefon: 609232763

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

    Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
        Urządzenie z dostępem do Internetu
        Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
    Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

    Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
    Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
    Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
    Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
    Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
    Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
    Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
    Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

    Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
        Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
        Za pośrednictwem platformy płatniczej:
            Płatności przelewy24
        Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
    
    W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
    Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

    Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
    Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
    W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
    W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
    Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
        Rzeczpospolita Polska
        Czechy
        Niemcy
        Austria
        Belgia
        Bułgaria
        Chorwacja
        Dania
        Estonia
        Finlandia
        Francja
        Grecja
        Hiszpania
        Holandia
        Irlandia
        Litwa
        Luksemburg
        Łotwa
        Portugalia
        Rumunia
    Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
        Za pośrednictwem firmy kurierskiej
        Za pośrednictwem Poczty Polskiej
        Do paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
        W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
        W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
    Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
    Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Złożone zamówienie z prośbą o skrócenie spodni do podanej przez Klienta długości po kroku. Nie podlega zwrotowi i jest traktowane jako indywidualne zamówienie realizowane pod konkretnego konsumenta.

    SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:paczkomat inpost wro178M telefon 609232763 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
    Nie odbieramy paczek wysyłanych do paczkomatów. Towar należy wysłać bezpośrednio do siedziby firmy.
    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
    Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
        W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
        W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
        W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
        W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
        W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
        O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
        W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
        O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

    W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
    Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
        Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
        Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
        Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
        Żądać usunięcia wady
    Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
    Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres JUGLAN SP ZOO PAPROTNA 8 51-117 WROCŁAW LUB PACZKOMAT INPOST NUMER WRO178
    Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
    Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
    Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
        Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
        Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
        Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
        Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

    Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
    Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

    Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
    Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
    Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
    W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
    Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ZWROTU/ REKLAMACJI*
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przesyłkę odesłać paczkomatem INPOST + paragon zakupu + formularz zwrotu

NUMER PACZKOMATU WRO178M telefon 609232763 adres e-mail: sklep@nosimy.com


- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży / reklamacji *następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Opis wady w przypadku reklamacji ......................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

- Telefon Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

- Numer konta bankowego
......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.
Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie nosimy.com

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia
§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy nosimy.com prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem nosimy.com
Sprzedawca - JUGLAN SP ZOO PAPROTNA 8, 51-177 WROCŁAW
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

JUGLAN SP ZOO PAPROTNA 8, 51-177 WROCŁAW, SKLEP@NOSIMY.COM

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

    Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
        Aktywne konto e-mail
        Urządzenie z dostępem do Internetu
        Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

    Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
    Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
    W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
    W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
    Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
    W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@nosimy.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

    Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@nosimy.com
    Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
        Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
        Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
        Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

    Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
    Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

    Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
    Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
    W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
    Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
        konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
        poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
        zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
    Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
    W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@nosimy.com czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
    W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
    W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
    Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu nosimy.com
§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy nosimy.com prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://nosimy.com
Usługodawca -JUGLAN SP ZOO PAPROTNA8,51-117 WROCŁAW
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
§ 2 Newsletter

    Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
    Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
    Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
    Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
    W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
    Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@nosimy.com
    Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

    Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@nosimy.com
    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

    Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
    Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
    Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
    W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
    W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@nosimy.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
    Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. W związku z wejściem w życie RODO zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności oraz Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego.